{{patron.pref_family_name | limitTo:3}} {{patron.family_name | limitTo:3}}, {{patron.pref_first_given_name | limitTo:2}} {{patron.first_given_name | limitTo:2}} {{patron.pref_second_given_name | limitTo:1}} {{patron.second_given_name | limitTo:1}}